Skape zasoby pokarmowe w tym

Skąpe zasoby pokarmowe w tym olbrzymim, lecz jałowym środowisku życia zadecydowały o okropnej wprost drapieżności niewielkich najczęściej kilku lub kilkuna:.tocentymetrowych rybek batypelagicznych, pożerających się wzajemnie, uzależnionych odżywczo ostatecznie od deszczu trupów, spadającego z powierz- chni. Poznano gatunki, które potrafią zjadać większą od siebie zdobycz, układając ją w rozszerzającym się niepomiernie, rozpychającym całe ciało żołądku. Pysz- czki tych rybek nieraz zajmują znaczną część głowy, usiane ostrymi, do środka skierowanymi zębami. Znamienne dla batypelagialu, jako wielkiego, do kilku kilometrów głębokiego, przechodzącego w aby- sopelagial środowiska, jest war s t w o w e r o z m i e- s z c z e n i e ż y c i a. Zasadniczo gatunki trzymają się określonych głębokości, przy czym zdarza się, że różne stadia jednego nawet gatunku zmieniają warstwy z wiekiem. Np. u typowej dla batypelagialu ryby Cyclothone microdom młode okazy 20-30 mm spo- tykają się przeważnie na głębokości •500 m, większe – głębiej, dorosłe 50 mm w 1500 m. Na ogół większość . młodocianych stadiów ryb żyje w warstwach górnych wód niekiedy nawet fotycznych i opuszcza się w głąb w miarę podrastania. Dotyczy to zwłaszcza gatunków o nadmiernie rozwiniętych oczach. Z uwarstwieniem pionowym życia pelagicznego : wiąże się także rozmieszczenie dominującego ubar- wienia. Podczas gdy w wodach prześwietlonych (do około 150 m) żyją liczne przezroczyste formy plank- tonowe, a także liczne błękitnie ubarwione gatunki, poniżej, w dolnych warstwach wód dysfotycznych częste są ryby o grzbietach brunatnych i bokach sre- brzystych; w głębokościach poczynając od 500 m spotykamy szczególnie dużo ryb czarnych lub ciemno- fioletowych, zaś skorupiaków oraz innych bezkręgow- ców – czerwonawych albo purpurowych. Trudno przypuszczać, aby takie ubarwienie spełniało rolę obronną jak w środowiskach prześwietlonych. Tutaj w mrokach batypelagialu barwy zapewne odgrywają rolę raczej fizjologiczną, korzystną dla samego orga- nizmu, niż ekologiczną ochronną, zresztą niezupełnie dobrze poznaną. [podobne: , , ]