Zycie batypelagialu jest wciaz jeszcze

Zycie batypelagialu jest wciąż jeszcze dziedziną tajemniczą, bowiem sieci tam zapuszczane dostarczają nam materiału raczej wyjątkowo, uwzględniając prze- stwór środowiska i ruchliwość zwierząt.” Wielkie wy- prawy oceanograficzne niewątpliwie znacznie posu- nęły poznanie tego życia. Samych ryb głębinowych opisano dziś ponad tysiąc gatunków. Ale ileż jeszcze odkryć czeka naukę w tej dziedzinie! Nie tak dawno odkryto osobliwe maleńkie rybki: samiczki pływające z jednym albo kilkoma miniaturowymi samczykami przyrosłymi i odżywiającymi się na ich ciele jak typowe pasożyty zewnętrzne. Samczyki takie spot- kawszy za młodu samicę wgryzają się w jej ciało i przyrastają na zawsze. Rola takich samczyków „soutenus par leur femme” sprowadza się jedynie do funkcji rozrodczej. Ekologicznie tłumaczą genezę takiego ciekawego zjawiska u ryb trudnością spotka- nia się płci w olbrzymiej dziedzinie batypelagialu. Znaczny postęp w poznaniu tajemniczego, osobli- wego życia głębinowego wprowadziła metoda bezpo- . średniej obserwacji, zainicjowana przez zoologa ame- rykańskiego Beebe’a, który w swej znanej całemu światu batysferze kilkakrotnie opuszczał się na głę- bokość bez mała jednego kilometra. Dalszy postęp w dziedzinie bezpośredniego badania życia batypela- gialu wprowadza batyskaf Piccarda, „Siewierianka”. i inne zastosowania nie na tyle jeszcze zaawansowane, aby można je było porównać’ ze •skutecznością akwa- lungu Cousteau w badaniach ‚bogatego życia wód przybrzeżnych. . Denna fauna abysalu Jeżeli z batypelagialu opuścimy się myślą do same- go dna oceanicznego, wówczas zetkniemy się z no- wym, rozległym siedliskiem życia morskiego. Górne piętra tego dna, odpowiadające rejonowi stoku kon- tynentalnego poza krańcem szelfu do głębokości prze- ciętnie 1000 m nazywane są b a t j a l e m albo a r c h i- b e n t a l e m. Jest to środowisko fauny przejściowej od sublitoralu do dna abysalu. [więcej w: , , ]