Ma bogate i urozmai- cone

Ma bogate i urozmai- cone zespoły zwierzęce, których gatunki częstokroć nawiązują do typów dawno wymarłych, archaicznych . (stąd nazwa archibental). Na dnie twardym, skalistym batjalu koralowce z rodzajów Lophohelia i Amphihe- lia u brzegów zachodniej Europy poza krańcem szelfu tworzą prawdziwe rafy’ północne w temperaturze prawie stałej 11_120 i normalnym zasoleniu 35%. Na dnie miękkim występują liczne kraby Lithodes i Geryon, liliowce Rhizocrinus, jamochłony kolonialne Funiculina, strzykwy Stichopus i in. Denna fauna abysalu głębokiego bytuje w warunkach- swoistych. Przede wszystkim zalegają tam grubymi warstwami muły najrozmaitszych typów, przeważnie pochodżenia pelagicznego, będące pozostałościami organizmów ży- jących w toni. Zależnie od miejsca i przewagi okre- ślonych typów rozróżniamy muły wapienne: otworni- cowy i pteropodowy oraz krzemionkowe: promienicowy i okrzemkowy. W naj głębszych zaś miejscach, zwła- szcza na olbrzymich obszarach Pacyfiku, dno pokrywa tzw. glinka czerwona, będąca w znacznym stopniu ostatecznym stadium rozkładu wspomnianych mułów pelagicznych wraz z domieszką ciężkich pyłów ko- smicznych i wulkanicznych, spadłych z powierzchni morza. Istnienie podłoża wyróżnia zasadniczo abysal, ściślej abysobental, od batypelagialu. Życie składa się z bentosu. Badanie zespołów zwierzęcych głębokiego dna oce- anicznego, które prowadzimy za pomocą specjalnych’ drag albo włoków, wypuszczanych w tym celu z wiel- kich statków’ badawczych, ujawnia jednak, że życie na większych głębokościach, .przekraczając.ych kilka tysięcy metrów jest na ogół mało urozmaicone. Kilku- godzinne zaciągi dużymi sieciami przynoszą zazwy- czaj nieliczne okazy specjalnych. form zwierzęcych, przystosowanych do tych osobliwych warunków bytu. Reprezentują je gąbki szkliste, ukwiały, pióra morskie (Pennatulidae), liliowce, strzykwy bardzo liczne i uroz- maicone, jeżowce, rozgwiazdy i wężowidła, robaki, mszywioły, ślimaki, osłonice, skorupiaki i nieliczne stosunkowo ryby. Ilościowe zagęszczenie tych typów ustępuje bardzo zagęszczeniu i urozmaiceniu przybrzeżnego życia den- nego, głównie z racji skąpych zasobów pokarmu i mo- notonii warunków. [podobne: , , ]