W strefach umiarkowanych blota sa

W strefach umiarkowanych błota są już nieco mniej liczne i naj- częściej zimniejsze od terenów suchych, co na ogół sprzyja skupianiu się na nich północnych” ptaków, a także znanego reliktu arktycznego – motyla Colias palaeno, bardzo znamiennego dla torfowisk. Gęsto zarosłe j e z i o r a i mniejsze s t a w y, za- równo w strefach umiarkowanych, jak i gorących odznaczają się urozmaiconym życiem pobrzeżnym, gromadzącym naj rozmaitsze ptaki ciągnące nieraz z odległych stron. Uj ś c i a w i e l k i c h r z e k Ama- zonki, Nilu, Dunaju, Wołgi, Uralu, Amu-Darii i Syr- Darii przypominają na ogół warunki nad wielkimi jeziorami, ale w związku z obfitością pożywienia cechuje je większe jeszcze zagęszczenie życia ptasiego. Ujście Amazonki zadziwia wprost rozmaitością i bo- gactwem wszelkiego rodzaju brodźców oraz ptaków wodnych typu czapli, żurawi, bocianów, czerwonaków, pelikanów. Klasyczne stały się całe obszary gęsto opanowane przez czerwonaki w ujściowych rejonach Nilu. Wielokrotnie• opisywano rozlewiska Dunaju i Wołgi, jako prawdziwe raje życia zwierzęcego. Za- gęszczenie tego życia daje się obserwować w terenach ujściowych Wisły, Odry, a nawet małych rzeczek, jak Redy czy Płutnicy na naszym wybrzeżu, gdzie pod- czas ‚przelotów widzimy prawdziwe rojowisko skrzy- dlatej rzeszy. Brzeg morski Nie mniej ciekawe siedliska stwarza brzeg morski, słynący z bogactwa życia głównie na północy. Na wyspach Pribyłowa, Komandorskich i po brzegach Morza Beringa w pewnych okresach roku gromadzą się stada uchatek (CaZZorhinus ursinus), które wycho- dzą na ląd dla rozrodu i wychowywania młodych. Skupienia takie, złożone z rodzin poligamicznych, prawdziwych haremów (na samca przypada około 30 samic), w uprzywilejowanych miejscach mogą pokry- wać znaczne nieraz przestrzenie brzegów morskich, nadając swoisty fizjonomiczny wygląd tym niegościn- nym, zagubionym stronom, gdzie pod względem kraje- brazowym miejsce szaty roślinnej zajął świat. zwie- rzęcy. [hasła pokrewne: , , ]