Stad osobliwe ksztalty przystosowawcze wielu

Stąd osobliwe kształty przystosowawcze wielu dennych zwierząt głębinowych, jak liliowce, przypominające rośliny zakorzenione, lub do wierzchu zwrócone kielichy, pęczkami szczecinek krzemionkowych utrwa- lone w mule, charakterystyczne dla gąbek głębi- nowych. Pewne kraby i kikutnice (Pantopoda), do- sięgające tutaj pokaźnych rozmiarów kilkunastu centymetrów, poruszają się po mułach abysalu sposobem ,:szczudłowym”, lekko stąpając na bar-. dzo wydłużonych odnóżach, analogicznie do sposo- bu poruszania się ptaków brodzących po bagniskach i mokradłach. W tym grząskim środowisku abysalu każdy punkt stały jest wyzyskany. Czy to więc będzie żużel spadły z okrętu, czy nierozpuszczona przez wodę morską muszlą, czy ząb żarłacza pokryty emalią, czy szcze- gólnie odporna na wódę morską kostka słuchowa wieloryba, czy konkrecje mineralne manganowe i że- laziste, powstające samodzielnie w biochemicznym „laboratorium” mułu dennego – wszystko to zostaje użyte jako punkty oporu, na których czepiają się różne. głębinowe formy typu gąbek, mszywiołów wąsonogów itp., chroniących się przed zagrzebaniem przez nieustannie opadające z góry osady. Ekspedycje lat niedawnych, dokonane na statkach: radzieckim Witiaź i duńskim Galathea, wykazały istnienie życia zwierzęcego aż po największe (ul tra- abysalne albo hadalne) głębiny. Rowy oceaniczne za- chodniego Pacyfiku (Kurylsko-Kamczacki, Filipiński, Mariański), przekraczające 10000. m mają faunę złożoną ż nielicznych wprawdzie, ale przystosowanych do nich gatunków (ukwiałów, strzykw, skorupiaków, pogonofor). Świat zwierząt wraz z bakteriami tam również występującymi zdobył rekord w opanowaniu największych głębin oceanicznych, podobnie jak i naj- wyższych szczytów górskich .. Jeżeli z największych głębin dna oceanicznego, gdzie życie, głównie z racji skąpych zasobów pokarmu, jest bardzo przerzedzone, zaczniemy przybliżać się do brzegów, rekonstruując w myśli obraz na pod- stawie tych licznych połowów, których dokonano w biegu badań oceanograficznych, to ‚przekonamy się, że tak ilościowo, jak i pod względem różnorodności typów, życie się wzmaga, osiągając maksimum w stre- fie przybrzeżnej; tam bowiem w. związku z naświe- tleniem wód, obramowaniem ich przez fitobentos. warunki odżywcze stają się bardzo korzystne, a śro- dowisko fizyczne stwarza siedliska życia niezwykle urozmaicone. [patrz też: , , ]