Pozorna te sprzecznosc dunski badacz

Pozorną tę sprzeczność duński badacz A. Jensen tłumaczy w ten sposób, ~e w krainach podbiegunowych całkowita masa roślin __ jest do dyspozycji zwierząt, gdyż po krótkim lecie,. raptownie nadchodząca mroźna i sucha w zasadzie zima wyłącza niemal kompletnie’ powodowane przez grzyby. i bakterie butwienie rośliri i ich rozkład na związki mineralne. Wręcz przeciwnie dzieje się w kra- jach gorących, gdzie w wilgotnym i ciepłym klimacie cieplarnianym ogromne masy substancji roślinnej re- dukowane są przez bakterie i grzyby na związki nieorganiczne, w końcowych swych produktach bez- pośrednio stracone dla zwierząt, sprzyjające bujności tropikalnej flory. Zespół życiowy tundry podobnie jak na torfowych mokradłach, jest w pewnym. stopniu niekompletny , składa się przewaznie tylko z producentów (roślin) i’ konsumentów (zwierząt), podczas gdy w’ krajach gorących i gdzie indziej ogromną rolę w cyklu prze- miany materii żywej odgrywają także reducenci (bakterie i inne mikroorganizmy) . Wytwór w znacznym ‚stopniu czynników edaficz- nych – błota i pobrzeża wód śródlądowych nie. są rozmieszczone strefowo jak wielkie formacje klimat y- czno’-florystyczno-faunjgtyczne. Ich rozmieszczenie jest śród strefowe intrazonalne. Warunki ekologiczne mają . urozmaicone, zależne od natury zbiorników i lokalizacji geograficznej. Swiat zwierzęcy jest cie- kawy pod względem typów biologicznych, uosabiają- cych najrozmaitsze etapy przystosowania form lądo- wych do życia wodnego względnie• półwodnego, przejawiające się tak w organizacji, jak i zacho- waniu się. Urozmaicony jest świat ptaków, reprezentowany przez naj rozmaitsze typy lokomocyjne: latające nad wodami, pływające, brodzące, biegające po brzegu, chodzące po liściach wodnych, wśród trzcin l oczere- tów, często o bardzo ciekawych, zwyczajach odżywczych. . Przypatrzmy się dla przykładu chociażby pluszczowi wodnemu, blisko spokrewnionemu z kosem. Chodzi po dnie w poszukiwaniu pokarmu, zazwyczaj w szybko bieżących, szumiących potokach i zimnych strumie- niach. [hasła pokrewne: , , ]