Pra- wie wszystkie rzedy wyslaly

Pra- wie wszystkie rzędy wysłały swych reprezentantów w śro- dowisko wodne, wiążąc się mniej lub więcej skutecznie, głównie pożywieniem ekologicznym także w życiu wielu bezkręgowców, głównie owadów i pająków, które nie będąc ściśle wodnymi, pływającymi forma- mi, żerują jednak i żyją w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników, na roślinach lub po brzegach. Nie sama wilgotność gleby (higrofile) lub powietrze’ (atmofile) wiąże je z tymi SIedliskami, lecz całość warunków życia, które znajdują w sąsiedztwie wody, głównie , zaś pożywienie. Tę grupę ekologiczną nazywamy h y- d r o f i l a m i. Nad Wigrami, podobnie jak i nad inny- mi jeziorami, żyje kilkanaście gatunków samych pa- jąków, mniej lub więcej ściśle związanych z bezpo- średnim sąsiedztwem jeziora, bytujących i żerujących każdy w innych warunkach, każdy w innej niszy. Na przykład na krzakach wierzby, rosnących wśród łąk najeziornych i mi trzcinach przybrzeżnych przędą swe sieci cztery gatunki spotykane W ,podobnych miejscach. W pobliżu wody polują na owady przy- ziemne nie przędące pajęczyny biegające pająki pogoń- ce z rodzajów Lycosa i Pirata; jeszcze liczniejsze są owady. Maleńkie ślimaczki higrofil owe (Zonitoides, Cochli- copa, Vallonia, Carychium), typowe dla łąk bardzo wilgotnych, są również powszechnymi mieszkańcami w pobliżu zbiorników wodnych; zaś bursztynki (Suc- cinea) trzymają się nawet na samej wyrastającej z wody roślinności przybrzeżnej. Wszystkie są skła- dnikami zespołów hydrofilowych. Woda lub jej sąsiedztwo to niezbędny warunek ich występowania, choć ściśle mówiąc są formami lądowymi. Najczęściej z wodą i jej sąsiedztwem związane są pokarmem. Tam znajdują swe nisze ekologiczne. Skupienia przybrzeżne, nadwodne czy „półwodne” są bardzo urozmaicone, zależnie od natury zbiorników i ich położenia geograficznego. B ł o t a na” północy ma- ją życie bardzo urozmaicone tworząc formację w wielu razach zbliżoną do tundry podmokłej. [przypisy: , , ]