A gdy wsród ciszy .dmuchnie

A gdy wśród ciszy .dmuchnie po pagórkach. wiaterek, słychać wokoło syczenie jakby jakiejś żmii – to” szelest saksaułu. Cały ten „las”, a więc krzaki saksaułu, pokręcone zarośla Caligonum Caput medusae i krzewy Aristida wydają się jakimiś schorzałymi utworami roślinnymi. W umierających skurczach czepia się tutaj życie ostatecznych środków, by tylko wytrwać. Ta srogość i nieprzyjazność warunków” środowiska, tak obrazowo przedstawiona dla pustyń Turkiestanu, właściwa •jest z pewnymi różnicami wszystkim pra- wdziwym pustyniom, a więc Saharze i Arabii, pusty- niom australijskim, północnoamerykańskim, południc- woamerykańskiej Atakamie i południowoafrykańskiej Kalahari. Nieprzyjazne w najwyższym stopniu dla życia środowisko pustyń, roztaczające się głównie na Mapa pustyń i pórpustyń świata. (Obszary: zaczernione – pustynie, zakropkowanc – półpustynie). granicach stref tropikalnych i umiarkowanych, jest bardzo rozległe, zajmując bez mała piątą część obszaru wszystkich lądów razem wziętych. Warunki życia w pustyni to głównie walka z krań- cami termicznymi, posuchą i brakiem pożywienia. W związku z minimalną ilością opadów atmosferycz- nych (100-200 mm w roku)• i kontynentalizmem większości pustyń, wahania termiczne są ogromne; sięgają w azjatyckiej Gobi 80-90° (latem +50°, zimą 30°), co wyklucza istnienie zwartego kobierca roślinnego, redukując florę do izolowanych kęp traw kserofitowych lub do rzadko rozsianych oaz, wystę- pujących w sąsiedztwie źródeł lub. małych’ stru- myków. Na ogół flora pustyni składa się z dwóch typów ekologicznych: roślinności uzależnionej od wody grun- towej i roślinności zależnej od deszczów. – Pierwszą tworzą charakterystyczne krzewy i krzewinki ksero- fitowe, o zdrewniałych pędach nasiennych oraz tzw. sukulenty czyli tłustosze, rośliny spęczniałe od nagro- madzonej w tkankach wody, jak kaktusy i. wilczo- mlecze pustynne. Typ drugi, uzależniony od deszczów mniej lub więcej przygodnych, tworzą drobne zioła o szybkim wzroście, rozrodzie i zabezpieczonych od posuchy trwałych nasionach. Uboga flora pustyni jest oczywiście podstawowym warunkiem istnienia zwie- rząt. [hasła pokrewne: , , ]