Plankton tworzy w wielu miejscach

Plankton tworzy w wielu miejscach jakby obłoczki i chmurki, będące niczym innym jak jego zagęszczeniem w następstwie spotkania się prądów o różnych warunkach termicz- nych, zasoleniowych, odżywczych itp., które w każ- dym punkcie wymagałyby drobiazgowej analizy lokal- nej i odrębnego tłumaczenia. Istnieją jednak rozległe przestrzenie z masowym wprost rozwojem planktonu, jak w północnym Atlantyku wody tzw. f r o n t u p o l a r n e g o, rejonu mieszania się wód ciepłych z zimnymi, w ogromnym stopniu sprzyjającego prą- dom, wyciągającym z dołu odżywcze sole azotowe i fosforowe – warunek rozwoju fitoplanktonu, głów- nego pokarmu zooplanktonu i dalszych ogniw życ~a. Wobec naturalnej łańcuchowej zależności odżywczej” organizmów pelagicznych rozległe obszary zagęszcza- nia planktonu są więc najczęściej rejonami dużych połowów ryb użytkowych. Produkcja podstawowa w zasadzie harmonizuje z produkcją przemysłową. Końcowe ogniwa łańcuchów odżywczych eupela- gialu, ostatecznie uzależnione od fitoplanktonu, skła- dają się przeważnie z przedstawicieli n e k t o n u czyli pływaków aktywnych, a więc ryb, głowonogów, ssa- ków. Na ogół rozproszony i niezbyt liczny jest nekton pelagiczny, co ekologicznie uzasadnione jest większy- mi rozmiarami zwierząt (piramida liczbowa). Wielo- ryby fiszbinowce, dziś w dużym stopńiu przetrzebione, trzymają się jeszcze głównie wód Antarktydy, czę- ściowo pod kontrolą człowieka. Inne, jak foki i otarie, są mieszkańcami raczej przybrzeżnymi. Jedynie del- finy i im pokrewne są stosunkowo liczne w wodach pelagicznych, gdzie prowadzą życie drapieżne. Wśród ryb znamy wiele gatunków pelagicznych. W morzach gorących powszechne są ryby latające, w nie dużych stadkach wyskakujące z wody i planujące na swych wydł~żonych płetwach kilkanaście metrów ponad powierzchnią; chronią się w taki sposób przed ści- gającymi je złotymi makrelami (Coryphaena). Częste są w wodach powierzchniowych także makrele, tuń- czyki, miecznik, posługujące się wielką płetwą grzbie- tową niby żaglem – żaglowce (Histiophorus), osobli- wy samogłów (Mola), żarłacze, żółwie morskie i in. Ryby latające. [patrz też: , , ]