Ku pólnocy, poprzez formacje mieszane

Ku północy, poprzez formacje mieszane przechodzi stopniowo las liściasty w i g l a s t y albo t a j g ę – zbiorowisko gatunków szpilkowych sosny, świerka, jodły, modrzewia itp., pokrywające szerokim pasem północne rejony Europy, Azji i Ameryki Północnej ograniczone średnimi izotermami rocznymi od + 5° do 0°. Klimat panuje tu surowszy niż w lasach liś- ciastych, o stosunkowo znacznych wahaniach w ciągu roku. Lato na ogół krótkie ale ciepłe. Temperatura wtedy może dochodzić 30°, spadając zimą do -30° i niżej. Stosunkowo ubogie są opady, od 200 do 500 mm W ciągu roku, z minimum na okres zimy. Surowe te warunki klimatyczne decydują o ekologicznych ce- chach fauny. Na ogół jednak są zwierzęta tutaj mniej eurytermiczne niż formy ze stepów umiarkowanych, bowiem las chroni je zwłaszcza latem przed nad- miarem upału. Za to większość wytrzymuje znaczne zimno; ciepłokrwiste otrzymują na zimę gęstsze upie- rzenie lub owłosienie i często bieleją. Wiele ssaków zapada w sen zimowy, a owadożerne i wodne ptaki
. Iglasty las tb6r) stref umiarkowanych jako odrębne siedlisko życia zwierząt. odlatują na południe. Mało jest bardzo płazów i ga- dów, jak’ wiadomo grup przeważnie ciepłolubnych, politermicznych. Podmokłe bagniska leśne tych obsza- rów, są naturalnymi wylęgarniami komarów, utrudnia- jącymi życie zarówno zwierzętom jak i człowiekowi. Łoś jest typem ekologicznym ssaka przystosowanego do takich podmokłych; zarosłych środowisk. Formacje otwarte: sawanny krain gorących przy posuwaniu się zarówno ku północy, jak i ku południowi od ściśle rozumianego pasa lasów równi- kowych, w miarę zbliżania się do zwrotników klimat ‚stopniowo zmienia się; zaznacza się coraz wyraźniej wpływ sezonowości, a to w związku. z nierównomier- nym w ciągu roku rozkładem opadów, przy jedno- stajnej na ogół i znacznej ciepłocie. [przypisy: , , ]