Zaznaczaja sie dwie pory: wilgotna

Zaznaczają się dwie pory: wilgotna i sucha,• które kolejno zmieniają się, tak jak u nas ciepła z zimną. W związku z nie do- stateczną ilością opadów w porze. suchej roślinność nie jest w stanie pokryć zwartą leśną formacją tych obszarów, które natomiast porasta formacja trawiasta i krzaczasta z pojedynczo rozstawionymi drzewami; parasolowatymi akacjami, baobabami, niewielkimi ga- jami kserofitowymi lub lasami galeriowymi towarzy- szącymi dolinom rzek. Jest to formacja tropikalna typu parkowego, czyli stepowo-drzewiasta, zwana s a w a n n ą, która w miarę posuwania się ku zwrotni- kom, w związku z coraz mniejszą ilością. opadów, przechodzi. w prawdziwe stepy podzwrotnikowe, od- . dzielone jednak od stepów stref umiarkowanych sze- rokim pasem nieprzyjaznych dla życia pustyń.• W po- rze wilgotne] sawanna zakwita bujnym życiem roślinnym, wytwarza bogaty kobierzec traw i ziół przemieszany z rozproszonymi w nim drzewami sa- motnymi, i trudnym najczęściej do przebycia buszem krzaczastym. W porze suchej ta roślinność drzewiasta i trawiasta przechodzi w stan życia utajonego lub całkowicie zamiera, stwarzając dla zwierząt naj trud- niejsze warunki. Fauna sawanny składa się z urozmaiconych typów leśnych i stepowych, na ogół ciepłolubnych, choć już nie w tak wąskim stopniu pelitermicznych jak formy lasów równikowych. Większe oscylacje termiczne, w związku z otwartością terenu i niedosytem wilgo- tności, obniżające nieraz temperaturę do kilku tylko stopni ponad 00, wymagają’ od zwierząt sawanny większej odporności. Głównych’ jednak przystosowań zaznaczonych kształtem, barwą i sposobem życia wyrnaga pora sucha. Wtedy bowiem brak nie tylko niezbędnej wilgoci, ale i pokarmu. Zycie sawanny w porze suchej obrazowo przedstawił Jakubski: „Florę stepów Afryki nazwaliśmy skoszlawionym tworem przyrody, bo tam każda roślinka, która ‚!ł okolicach żyźniejszych buja i rozrasta się okazale, na stepie wygląda jakby’ chorobą wyniszczona, pogięta i przy- duszona do ziemi. [przypisy: , , ]