Zespoly sawanny w porze wilgotnej

Zespoły sawanny w porze wilgotnej są bardzo bo- gate i urozmaicone, głównie dzięki harmonijnemu mieszaniu się warunków leśnych i stepowych, choć przeważają typy otwartych przestrzeni, więc warstwy ziół, traw i krzewów kolczastych. Zasoby pożywienia w postaci soczystych roślin trawiastych umożliwiają bytowanie nieraz ogromnych stad zwierząt kopytnych, antylop, gazeli, zebr, bawołów, na które polują wiel- kie koty: lew lampart i in., z którymi ‚wiążą się jako komensale szakale i hieny. Życie stadne i przemie- szczenia gromadne są zjawiskiem. powszechnym w sa- wannach. Sezonowość: czynnikiem w ogromnym, stopniu selekcjonującym, wpływającym na ewolucję i kształtowanie się typów klimatycznych zwierząt; pro- wadzi do wybitnych różnic w aspektach sawanny, ‚Zależnie od pory .suchej lub deszczowej: Stepy umiarkowane Jeszcze większe obszary niż sawanny Afryki, Ame- ryki’ Północnej i Australii zajmują trawiaste przestrze- nie stref umiarkowanych zwane s t e p a m i w Eurazji, p r er i a m Łw Ameryce Północnej, a pampasami vi Ameryce Południowej. Tworzą formacje roślinne . złożone przeważnie z traw, roślin cebulkowych i różno- rodnych ziół, nieraz głęboko zakorzenionych w ziemi. Step typowy dla południowo-wschodniej Europy Pod względem klimatycznym cechuje. je zmiana pory ciepłej z zimną. Podobnie jak w lasach umiarkowanych . zima powoduje opadanie liści z drzew; tak tutaj, na stepach, . surowa pora roku niesie uwiąd roślinności . trawiastej. Opadów mało, poniżej 300 mx:n w roku, co też należy uważać jako główną przyczynę klimatyczną powstania tej formacji. Okres redukcji życia do .mi- nimurn przypada na surową, najczęściej mroźną zimę, choć w niektórych miejscach, np.’ w środkowej’ Azji, można zauważyć dwukrotne w ciągu roku zamiera- nie stepu: zimą i latem, kolejno zmieniające się, z po- nownym krótkim jego ożywieniem wiosną i jesienią. [więcej w: , , ]