Odnawianie lisci, kwitniecie i owocowanie,

Odnawianie liści, kwitnięcie i owocowanie, wobec braku sezonowości, trwa bez przerwy cały rok. W Jesie takim panuje pół- mrok i przesycona wilgocią parna atmosfera. Takie warunki stwarzają dla zwierząt osobliwe śro- dowisko. Wszystkie w zasadzie są stenotermicznymi, ciepłolubnymi formami (politermami), wrażliwymi na oscylacje termiczne, szybko ginącymi w innych wa- runkach klimatycznych. Wszystkie mają pod dostat- kiem . wilgoci. Dla zimnokrwistych płazów jest to środowisko wprost idealne, przypominające dawne warunki epoki węglowej, kiedy ta grupa panowała na Ziemi. Parna cieplarniana atmosfera lasu równi- kowego pozwala także prowadzić życie lądowe for- mom niższym, pijawkom, wirkom i : wstężniakom, ‚przedstawicielom grup normalnie żyjących w wodzie. Zwartość szaty roślinnej uwidacznia się w adapta- Południowo amerykańskie ssak! nadrzewne o chwytnym ogonie: l – drapieżny; 2 – torbacz; 3 – wyjec; 4 – szczerbak; 5 – gryzoń. cjach lokomocyjnych i typach ekologicznych zwierząt. Bardzo wiele tu form prowadzących życie nadrzewne, łażących, .pełzających lub czepiających. się gałęzi. Wśród ssaków istnieją formy przystosowane w naj- rozmaitszy sposób do takiego poruszania się. Zmianom uległy nie tylko. odnóża, ale, jak u liczny~h form południowoamerykańskich, nawet ogon doznał prze- kształceń i stał się narządem chwytnym. Gdzie in- dzie] po lasach gorących częste są zwierzęta zaopa- .trzone w błony lotne, umożliwiające im mniej lub więcej dalekie skoki ślizgowe z górnej gałęzi na dolną (ssaki, smok latający, żabka Polypedates itp.), lub owady rozpłaszczone, imitujące deseniem i kształtem liście, także ślizgające się po powietrzu przy spadku. Przystosowanie do życia nadrzewnego, zwłaszcza pnięcie się życia zwierzęcego coraz bardziej . wzwyż, umożliwione przez zwartość i wielopiętrowość zespołu roślinnego jest tak charakterystyczne dla lasu tropi- kalnego, że obserwując to życie z dołu niewątpiiwie go nie doceniamy tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Oto co pisze Siedlecki o lesie jawaj- skim: „W lesie dziewiczym znaczna część życia zwie- rzęcego przenosi się na drzewa; stąd to pochodzi, że niełatwo no.wicjuS’LOWi Zapoznać się z fauną. [hasła pokrewne: , , ]