Na drzewach wysoko rosnacych ku

Na drzewach wysoko rosnących ku światłu, dopiero na szczycie rozwijają się bujne kwiaty, a często i owoce; za nimi dążą roślinożercy, a za tymi mięsożercy. Stąd to nieraz wysoko na drzewach można spotkać zwie- .. , rzęta, których obecności tam by się nie przypuszczało; tak np. węże jadowite, małe i większe -drapieżce dążą ‚nieraz wysoko w korony ulistnionych, olbrzymów. Roślinożerce i słabsze zwierzęta na drzewach żyjące bronią się tym przed ścigającymi ich drapieżcami, że mają możność nagłych skoków, ubarwienie ochron- ne, błony lotne, słowem wiele cech, które można by z wielkim prawdopodobieństwem uważać za skutek życia nadrzewnego”. Po dokładniejszym zapoznaniu się z życiem można więc stwierdzić, że jest ono bogate i urozmaicone bardziej niż w lasach stref umiarkowanych, gdzie selekcjonującym czynnikiem jest surowa, niekorzy- stna dla życia pora roku oraz niewątpliwie mniejsza rozmaitość i obfitość pokarmu i siedlisk. Na Kubie, pokrytej w znacznym stopniu lasem równikowym, samych mięczaków poznano ponad 600 gatunków, pod- czas gdy na sześciokrotnie większej Tasmanii, leżącej w zasięgu umiarkowanej strefy południowej, tylko 80. Liczby te, odnoszące się wprawdzie do grupy wymagającej wilgoci i ciepła, z mniejszymi i więk- szymi poprawkami odnieść można także i do innych grup. Jeżeli las tropikalny sprawia istotnie pierwsze wra- żeni e ,ubóstwa świata zwierzęcego, to ‚przede wszystkim dlatego, że fauna jest „przytłoczona”, ogromem i róż- norodnością świata roślinnego, formacji flory nie- wątpliwie najbujniejszej, jaką Ziemia wytworzyła. Zwierzęta natomiast, prowadząc życie mniej lub więcej ukryte, dostosowując się barwą, kształtem i zwyczajami do otoczenia; nie narzucają się tak bar- dzo naszemu wzrokowi przy pierwszej obserwacji. Po ‚bliższym jednak zapoznaniu się widzimy, że i „życie zwierzęce w lesie równikowym, jest także obfite. , zwłaszcza po brzegach. i w sąsiedztwie wód. [hasła pokrewne: , , ]