Dyspro- porcja jednak miedzy masa

Dyspro- porcja jednak między masą życia roślinnego a zwie- rzęcego w lesie równikowym niewątpliwie istnieje i tłumaczyć ją trzeba faktem, że w związku z ciepłą i wilgotną, parną atmosferą procesy butwienia roślin, przez działalność bakterii, śluzowców i grzybów do- konują się bardzo energicznie i szybko, wyzwalając w ten sposób ponownie dla roślin ogromne masy pokarmu w postaci soli odżywczych. Stąd ta bujność życia przede wszystkim roślinnego. Gospodarka odżywcza zespołów oparta jest tutaj na ogólnych zasadach. Roślinność tworzy podstawowy pokarm zarówno w stanie żywym, jak i po zbutwieniu. Roślinożercami żywią się drapieżcy, a tymi więksi drapieżcy. Inne• łańcuchy odżywcze konsumentów zwierzęcych rozpoczynają czyściciele, czyli saprofagi. Zespoły układają się mniej lub więcej piętrowo, choć nie brak połączeń między ogniwami poszczególnych pięter, tak że życie całe wiąże się w jeden cykl od- żyWczy lasu dziewiczego, jego ekosystem. Ciekawą bardzo obserwację ilustrującą drobny wy- cinek życia zespołowego puszczy. tropikalnej, miano- wicie piętrowe żerowanie przesuwającej się, a uzgo- dnionej w sposobie życia różnogatunkowej gromadki ptaków, przytacza Chrostowski w książce o Paranie. „W dziewiczych lasach ptactwo, chcąc ułatwić sobie łowy, łączy się w wielkie gromady, celem wspólnego przeszukiwania zarośli. W gromadach takich, dążących z równą szybkością w pewnym obranym kierunku, zazwyczaj wzdłuż brzegów rzeki, skraju lasu lub obok drogi czy ścieżyny, dostrzegamy przedstawicieli roz- maitych rodzajów a nawet rodzin. Owady, wypłoszone niżej, chwytane są przez sąsiadów z „wyższego piętra” i odwrotnie – jest więc wspólria korzyść i poparcie wzajemne. Taka gromada wędrowna – to prawdziwa kopalnia dla ornitologa.W gromadzie, którą spotka- liśmy w Sao Lourenco górą przez wierzchołki drzew ciągnęły muchołówki (Tyrannidae) i tangary (Tana- gridae); „średnie piętra” zajmowały tęgostery (Dendro- colaptidae), dołem zaś w krzakach pracowały wróblo- wate (Fringillidae) i mrówkołowy (Formicariidae). [przypisy: , , ]