Dla zwierzat stwarzaja na ogól

Dla zwierząt stwarżają na ogół korzystne warunki życia. bowiem najczęściej nie wywołują potrzeby zapadania ani w sen zimowy, ani letni. Życie zwierzęce jest tam aktywne przez cały rok. Dla stref umiarkowanych najbardziej jednak typowe są nie te formacje leśne przymorskie, graniczące już z krainami gorącymi, lecz rozległe pasmo lasów roz- ciągające się w rejonach wyraźnych pór: zimnej i ciepłej.’ Od południa pasmo to tworzą l a s y l i ś c i ą s t e, o urozmai- conym składzie gatunko- wym drzew, ci bogatym podszyciu z krzewów i ziół najrozmaitszych . . Dużo w nich także dzi- kich drzew owocowych, leszczyny i najrozrn ait- Wiewiórka, typowy, dla umIarko- szych jagód, tak że po- wanych lasów ssak nadrzewny. karmu latem jest pod dos- tatkiem. Warunki klimatyczne nie są zbyt surowe, ale kilkumiesięczna zima z dużymi na ogół opadami smegu zawiesza, zarówno życie’ roślin (opadanie liści), jak i zwierząt, zmuszając ptaki owadożerne i wodne do wędrówek, a ssaki i zimnokrwiste do zapadania w sen zimowy względnie odrętwienie. Życie zwierząt w tych lasach liściastych jest bardzo uroz- maicone i zmienne, zależnie od charakteru . lasu, który tworzy podstawę odżywczą i siedliskową. Stosunkowo niewiele kręgowców nadrzewnych, bez porównania mniej niż w lesie równikowym. Życie ptaków owado- żernych często skupia się. na polankach i skrajach lasu,. gdzie okres żerowania jest dłuższy w związku z dłużej trwającym dziennym oświetleniem, o czym była mowa przy omawianiu wpływu światła. Skomplikowane zależności odżywcze w lesie, bu- kowym ilustruje załączony schemat I. M i k u l s k i e g o, który z małymi zmianami można zastosować do większości lasów liściastych, umiarkowanych. [podobne: , , ]