Wszystkie poruszaja sie w zasadzie

Wszystkie poruszają się w zasadzie pod prąd i taki reotropizm pozytywny jest korzystną reakcją ekologiczną, pozwalającą im wracać do pier- wotnego środowiska w razie porwania przez prąd. Z ryb potoki .górskie charakteryzują ryby łososiowe: pstrąg i lipień oraz przybywające tutaj z morża na tarło łosoś i troć. Dalszym ciągiem potoku jest r z e k a. Ściśle mówiąc potok jest częścią rzeki, mianowicie jej górnym bie- giem. w miarę przechodzenia z górnego do środko- wego biegu łożysko staje się szersze, szybkość biegu maleje, woda I stopniowo traci na przezroczystości w związku z większą mulistością dna. Zawartość tlenu jest znaczna, ale już mniejsza niż w górnym biegu. Temperatura zależy w dużym stopniu od oto- czenia i szerokości, poprzez które rzeka przepływa; jest na ogół cieplejsza w dolnym niż górnym biegu. Cechuje rzekę dosyć duża zmienność warunków, za- leżnie od miejsca, co jest zrozumiałe wobec jej wy- dłużenia i przechodzenia przez okolice bardzo różne pod względem fizjograficznym. Zespoły rzeczne mają charakter bardzo rozmaity, zależnie od miejsca, siły prądu, oddalenia od brzegu, głębokości, charakteru dna, stopnia zarośnięcia wód. Silniejszy nurt z dala od brzegu wpływa na ubożenie drobnej fauny. Są’ jednak gatunki charakterystyczne dla rzek, Jak’ denne skójki Unio, spośród małżów,. larwy chróścików Hydropsyche i in. Główne zespoły skupiają się na dnie i u zarosłych, mniej lub więcej zacisznych brzegów, gdzie częściowo przypominają zespoły wód stojących. Jest to efektowny przykład „nawarstwiania:’ się ekologicznie rozmaitych zespo- łów. Sama toń rzeczna jest nader uboga. Dla plank- tonu stwarza rzeka warunki środowiskowe na ogół niekorzystne, bowiem stały prąd w jednym kierunku znosi go nieustannie. Plankton rzeczny jest bardzo biedny, zmienny zaleźnie od przynoszonego materiału i nie odznacza się sobie właściwymi gatunkami ani typami. [patrz też: , , ]