Stratyfikacja pionowa slabo zaznaczona. Spotykamy

Stratyfikacja pionowa słabo zaznaczona. Spotykamy tu zielenice, wrotki i skorupiaki, skupia- jące się raczej u zacisznych brzegów i wśród roślin- ności niż pośrodku rzeki, gdzie nurt jest najsilniejszy. Bardziej typowa jest fauna ryb. Istnieją dane filo- genetyczne, że typ ryby jako taki, wyróżniający się dynamizmem, wrzecionowatym kształtem i wypręż- nym ruchem ogonowej części ciała, wytworzył się pierwotnie w rzekach. Tu są więc ryby w swoim siedlisku. Średni i dolny bieg naszych rzek jest krainą ryb kar p i o wat y c h, podczas gdy potoki górskie charakteryzują ł o s o s i o wat e, pstrąg, lipień. Dla biegu średniego znamienna jest b r z a n a, której towarzyszą inne gatunki, ukleje, kiełbie, jazgarże, miętusy, certy i in. Dolny jest krainą l e s z c z a, a także sandacza, karpia, suma, jazia, wzdręgi, szczu- paka, okonia. W krainie leszcza rzeki tworzą często zalewiska i łachy, o wodzie spokojnej, mającej w wie- lu miejscach cechy zarosłych wód stojących z charak- terystyczną ichtiofauną karpiowatych (karp, karaś, lin). Ujściowe tereny zamieszkują gatunki specjalne, a więc stynka, aloza, ciosa, tworzące grupę ryb przy- ujściowych .. Z ekologicznego punktu widzenia ważnymi składni- kami . zespołów ryb rzecznych, pojawiającyini się’ w różnych okresach roku, są ryby w ę d r o w n e, bądź anadromiczne, jak łososie, troć, jesiotry, minogi, z morza ciągnące w górę rzek na tarło (p o t a m o t o- c a), bądź katadromiczne, jak węgorz, które z rozma- itych zbiorników słodkowodnych ciągną rzekami pod jesień na tarło do morza (t h a l a s s o t o c a); odby- wają je one w głębokich ciepłych wodach zachodnie- go’ Atlantyku w rejonie Morza Sargassowego, skąd jako dorosłe już nie powracają. [patrz też: , , ]