Mniej rozlegle we- drówki odbywaja

Mniej rozległe wę- drówki odbywają gatunki przyujściowe. Okresowo pojawiające się te gatunki wpływają na sezonowe aspekty zespołów rzecznych. Główne formacje lądowe Ekologiczny podział lądów Uwzględniając sżczególną rolę szaty roślinnej jako’ tła życia zwierząt, zasadniczy ekologiczny podział sie- dlisk fauny lądowej opieramy na wyróżnieniu wiel- kich formacji florystycznych, nazywanych także bio- mami, rozmieszczonych mniej lub więcej strefowo, uwarunkowanych w znacznym stopniu przez czynniki makroklimatu. Takimi formacjami są l a s y, siedliska typu z war t e g o; przestrzenie otwarte typu s a- w a n n i s t e p ó w; p u s t y n i e jako krańcowe śro- dowiska suche, wyróżniające się’ ubóstwem życia za- równo roślinnego, jak . i zwierzęcego; t u n d r a p o l a r n a -bezdrzewna formacja złożona przeważ- nie z mchów i porostów, o’ klimacie mroźnym i sto- sunkowo małej ilości opadów. Oprócz tych klimaksowych formacji ekologicznych wyróżnimy [eszeze mokradła i pobrzeża wód, jako formacje wywołane przez czynniki edaficzne oraz gór y, jako syntetyczne środowisko. z siedlis- kami rozmaitego typu, rozmieszczonymi pionowo, o którego powstaniu zadecydowały pierwotnie czyn- niki topograficzne, wyniesienie. Omówimy. takie swoiste środowisko w y s p o w e, dziedzinę izolacji, ważne niewątpliwie z punktu wi- dzenia zoogeograficznego, stwarzające jednak wiele szczególnych .warunków ekologicznych. Wreszcie, jako odrębny świat, przeciwstawiający się całemu życiu lądowemu naziemnemu, omówimy środo- wisko p o d z i e m n e, zasiedlone z jednej strony przez częściowo już poznane (Rozdział III) organizmy ziemi i gleby, z drugiej przez swoistą pod wzglę- dem ekologicznym – faunę jaskiniową. Wielkie formacje i dziedziny lądowe, podobnie jak i wodne, nie są ściśle oddzielone jedne od drugich. Na obszarach sąsiadujących przechodzą jedne w dru- gie, stwarzają pośrednie „ekotony” według termino- logii amerykańskiej, przeplatają się na krańcach, ale na swych obszarach typowych wyraźnie cechują się odrębnymi zespołami i formami biologicznymi.. [patrz też: , , ]