Nie sprzyjaja takze zyciu stadnemu,

Nie sprzyjają także życiu stadnemu, tak powszechnemu na stepach. Większość ssaków leśnych poluje z ukradka i samotnie, jak np. niedźwiedź, borsuk, iiS lub żbik. Niezwykle ważną właściwością lasów jako siedlisk życia zwierzęcego jest ich p i ę t r o w ość, powszech- nie występująca, a pozwalająca wyróżnić w zespołach drzewnych cały szereg warstw pionowych: glebę, tra- wy i zioła czyli runo leśne, krzewy i mniejsze drzewa, tzw .. podszyt, wreszcie drzewa i korony drzewne, niekiedy jak w lesie tropikalnym jeszcze z kilku pię- ter utworzone („Las nad lasem” – Huboldta). Tak na ogół skomplikowana struktura siedliska roślinnego stwarza dla zwierząt warunki szczególne, pozwalając na jednoczesne występowanie bardzo różnorodnych typów ekologicznych, mniej lub więcej wyraźnie pio- nowo rozmieszczonych, przystosowanych do warun- ków klimatycznych terenowych i odżywczych PO- szczególnych warstw, choć przez formy mogące zmie- niać piętra, względnie żwiązane życiem z kilkoma, np .. rozradzające się nie tam gdzie żerują, zespoły zwierzęce różnych pięter łączą się z całością formacji roślinnej w jeden kompleks życia – ekosystem. . Warunki klimatyczne decydują o dwóch najważniej- szych pasach leśnych globu, rozciągających się mniej lub więcej równoleżnikowo, jeden w gorących strefach międzyzwrotnikowych, drugi; zaznaczony głównie na rozległych kontynentach półkuli północnej, w stre- fach umiarkowanych. Gęsty las równikowy jest formacją szcze- gólnie charakterystyczną dla strefy gorącej, gdzie tworzy trzy największe skupienia: w dorzeczu Ama- zonki w Ameryce Południowej, rzeki Kongo w Afryce i na Archipelagu Malajskim. Buj- ność swą zawdzięcza idealnym dla świata roślinnego cieplar- nianym warunkom klimatycz- nym: wysokiej. prawie bez wahań, temperaturze przecięt- nie około 250 oraz częstym, ob- fitym i równomiernym w cią- gu roku opadom. Bogactwo gatunków jest zdumiewające; grupują się one w szereg pię- ter, zespolonych pnączami i udekorowanych. garnącymi się do .światła poroślowymi epifitami. [hasła pokrewne: , , ]