Odrebna kategorie wód stojacych tworza

Odrębną kategorię wód stojących tworzą p e r i o- d Y c z n i e w y s y c h a j ą c e kał u ż e i w ogóle zbiorniki różnego pochodzenia, powstałe z deszczu. stopniałych śniegów wiosennych, wylewów rzek itd., o trwaniu najczęściej znikomym, a w każdym razie krótkim. Przeciwstawiają się one jeziorom, stawom i mokradłom, jako siedliskom mniej lub więcej stałym, choć także. nie wiecznym. Najpoważniejszymi warunkami życia kałuż, obok krótkotrwałości, jest duża zmiennosc czynników fizycznych, głównie termicznych i świetlnych. Tlenu najczęściej mają. pod dostatkiem. Zespoły zwierząt spotykane tutaj składają się z form specjalnych w wielkim stopniu wytrzymu- jących zmiany środowiska fizycznego. Cechuje je. ogromna odporność na wysychanie względnie zama- rzanie. Larwy owadów, ślimaki, robaki, w razie wy- sychania siedliska zagrzebują się po prostu w muł, przy czym wiele z nich składa wtedy trwałe jaja spoczynkowe, wytrzymałe na wyschnięcie, często w takim stanie roznoszone wiatrami lub inną drogą. Niektóre z nich wymagają nawet wyschnięcia lub przemarznięcia dht normalnego rozwoju. Znamienną grupą dla tego rodzaju siedlisk są większe liścionogi (Euphyllopoda) reprezentowane przez przekopnice (Apus, Lepidurus) i rodzaje Branchipus, Limnadia, Esteria, uosabiające archaiczne typy znane z dawniej- szych okresów geologicznych, w przeciwieństwie do młodszych i bardziej wyspecjalizowanych form zasie- dlających większość innych wód śródlądowych. Wody bieżące Wody bieżące rozmą się od stojących przede wszy- stkim istnieniem prądu,. a także szeregiem innych właściwości, jak rozmiarami, wydłużaniem koryta, głębokością, warunkami• tlenowymi, termiką, itp., słowem całym splotem czynników ekologicznych, wpływających na różnice życia, na dobór gatunków oraz typów, pozwalających w krańcowych razach dzielić zasadniczo zespoły wód słodkich na dwie ka- tegorie: w ó d b i e ż ą c y c h (reofilne) i w ó d s t o- j ą c y c h (stagnofilne). [hasła pokrewne: , , ]