Z drugiej strony; poprzez wody

Z drugiej strony; poprzez wody o cechach pośrednich, jak u brzegów rzek. w ich zalewiskach, jak w źródłach limnokrenowych, jak w niezarosłej, burzliwej strefie większych jezior itp. – dwa te typy wód, tak bardzo różne w krań- cowych przypadkach (jak to widać z porównania potoku górskiego ze spokojnym, „drzemiącym” w do- Iinie jeziorkiem), mogą niepostrzeżenie przechodzić w siebie, zespalając w pewien ogólny obraz całość wód śródlądowych, które przeciwstawiamy środowisku .morskiemu. Początkiem strumienia, potoku czy rzeki jest naj- częściej ź ród ł o – miejsce, skąd woda z ziemi wydostaje się n~ powierzchnię. Miejsce to jest jedno- cześnie środowiskiem, które cechują specjalne wa- runki fizyczne; zasiedla je ciekawe, z warunkami ‚tymi związane życie. W naszych szerokościach geo- graficznych źródła mają najczęściej zimną wodę o temperaturze zbliżonej do przeciętnej dla danego miejsca, ulegającej minimalnym wahaniom, czystą, w zetknięciu z powietrzem łatwo natlenianą, jałową pod względem odżywczym. Rozróżniamy kilka typów źródeł. L i m n o k r e n y występują w postaci małego zbiornika, dokąd woda napływa od spodu, a odchodzący jej nadmiar tworzy początek potoczku. Dno najczęściej mają muliste, niekiedy piaszczyste i porosłe. roślinnością. W r e o- k r e n a c h woda wypływa bezpośrednio z płaszczy- zny poziomej i nie tworząc zbior- nika