Sa to wiec formy stenotermiczne

Są to więc formy stenotermiczne zimnowodne. W wigierskich źródeł- kach reokrenowych.: wypływających przy wsi Płocicznie spod moreny lodowcowej i odda- jących swe wody tuż obok zaczynającemu się jezioru, znaleźliśmy dość ciekawą i urozmaiconą faunę, utwo- rzoną z typów wo d n y c h (wypławek Planarui alpi- . na, widłonóg Cyclops vernalis, chrząszcz Agabus gutta- tus, wodopójka Hygrobates norvegicus), h i g r o p e- t r y c z n y c h, czyli prowadzących życie w płytkiej, sąc~ą~ej się. po kamieniach wodzie (larwy muchówek Dixa maculata, Orphnephila testacea, Metriocnemus hygropetricus) i• z i e ID n o w o d n y c h, żyjących w przesiąkłej wodą ziemi zródeł (larwy Pedicia rivo- sa, Tipula gigantea, Limnophila nernoralis. Crunoecia irrorata). Wszystkie te formy są oligotermiczne, o roz- przestrzenieniu przewaznie północnym, spotykane nie- kiedy poza źródłami także w potokach górskich, wo- dach torfowych itp. W okolicach górskich i podgórskich dalszym cią- giem źródeł są p o t o k i, które jako siedlisko cechuje przede wszystkim wartki prąd wody czystej, zimnej i dobrze natlenionej, sunący przez wąskie, z początku kamieniste, miejscami żwirowe i dalej piaszczyste łożysko. Wybitnym rysem drobnej fauny potoków. są różnorodne przystosowania czepne, bardzo wyraź- nie zaznaczone w fizjonomii organizmów. Larwy jętek i widelnic, szczególnie liczne w potokach górskich, wsżystkie odznaczają się spłaszczeniem ciała w po- równaniu do form pokrewnych z -wód stojących. Żyją przewaznie na dolnej stronie kamieni, bo taki sposób życia zabezpiecza je łatwiej. •przed porwaniem przez prąd. Nadto trzymają się mocno za pomocą silnych, szeroko rozstawionych i czepnych odnóży. Znane są takie larwy dwuskrzydłych (Simulium, Liponeura) o czepnych narządach. Ślimaki tutaj żyjące, jak An- cylus jluviatilis, mają stożkowe o kształtach ocieko- wych skorupki i silną bardzo muskulaturę nogi. Lar- wy chróścików (Go era, Silo) budują domki z grubych ziarenek piasku, obciążone kamyczkami bocznymi albo rozpłaszczone w boczne występy ulepione z ziarenek piasku (Molanna). [więcej w: , , ]