Malo urozmaicona ta fauna w

Mało urozmaicona ta fauna w sprzyjających warunkach odżywczych miejscami może się bardzo zagęszczać, spełniając wtedy dużą rolę w gospodarce [eziora, w przerabianiu osadów dennych, co zwłaszcza czynią larwy ochotek (Chirono- midae) i rureczniki, których liczba miejscami wynosić może do kilku tysięcy okazów na 1 m2 dna. Wynosząc na powierzchnię głębsze warstwy mułu, podobnie jak dżdżownice na lądzie przyśpieszają ostateczną . ich mineralizację przez bakterie. Ekologiczna grupa od-. żywcza tych „przenosicieli osadów dennych” tworzy więc zasadnicze ogniwo życia w ogólnej gospodarce jeziora. Ochotki wiążą także bezpośrednio dno z innymi . działami [eziora.: Jako larwy owadów dwuskrzydłych w pewnym okresie życia zapoczwarzają się i w takim stanie, przed ostateczną przemianą w owada dojrza- łego, wypływają z głębin jeziora ku powierzchni. W tej niebezpiecznej . dla nich wędrówce pionowej masowo giną chwytane przez ryby śródjezierza. Stają się jednym z ogniw w łańcuchach odżywczych orga- nizmów śródjezierza. Po ostatecznym opuszczeniu wody, jako latające w powietrzu owady, znowu wcho- dzą w skład ogniw odżywczych zespołów lądowych. Na przykładzie tym obserwujemy zjawisko powszech- ne w ekologii zwierząt: wiązanie się przez pokarm różnorodnych zespołów .. W danym więc razie dna, wód śródjeziornych i lądu. Trzecią główną dziedziną jeziora jest s t r e f a p r z y b r z e ż n a, jego obramowanie płytkimi, prze- świetlonymi, najczęściej zarosłymi roślinnością wo- dami. Zespoły życia są tutaj’ bardzo urozmaicone, zmieniają się mniej lub więcej wyraźnie, winiarę oddalania od linii brzegu; tworzą charakterystyczne koncentryczne żywe otoczki jeziora, uzależnione od głębokości. Podstawę życia zwierzęcego tworzy tu roślinność złożona przeważnie z kwiatowych roślin w bardzo rozmaity sposób przystosowanych do życia wodnego. Uwzględniając’ fakt sukcesji ekologicznej jeziora, żę każde z biegiem czasu dąży do zaniku, po- przez pośrednie stadia stawu i mokradła, należy uwa- żać roślinność przybrzeżną, która w zjawisku tym odgrywa rolę zasadniczą, jako zespół wywalczający środowisko wodne dla dziedziny lądowej. [podobne: , , ]