Proces taki w znacznym stopniu

Proces taki w znacznym stopniu prowadzi do nagro- madzania na dnie zbiornika materii organicznej nie- całkowicie rozłożonej, pochodzącej z trupów organiz- mów roślinnyeh i zwierzęcych wód śródjeziornych, a także naniesionych ze strefy przybrzeżnej. Powolne butwienie tej materii wpływa w znacznym stopniu . na ubożenie tlenowe wód, zwłaszcza głębszych i na inne procesy chemiczne, pociągając za sobą korela- cyjnie związane z tymi zmianami sukcesje flory i fau- ny. Ewolucja taka przebiega z rozmaitą szybkością zależnie od głębokości zbiornika i jego położenia w tej czy innej strefie klimatycznej oraz lokalizacji fizjograficznej. Ale kierunek jej jest wytknięty i nie- odwracalny, od początkowego. stadium jeziora do stadium końcowego, jakim są mokradła względnie torfowiska, przechodząc przez stadia pośrednie wód coraz to bardziej zarastających, zbliżonych do typu . stawów. Nowoczesna limnologia rozróżnia w naszych umiar- kowanych strefach trzy główne typy ekologiczne jezior, oparte na ich sukcesyjnych stadiach roz- wojowych. O l i g o t r o f i c z n e (podalpejskie), zbli- żone najczęściej do początkowego stadium jeziora polodowcowego; są to jeziora głębokie o wodzie czystej, dobrze natlenionej, ubogiej w plankton, z przewagą zielenic nad sinicami, o słabym zarośnię- ciu brzegów, z larwą owada Tanytarsus, Jako ekolo- gicznym wskaźnikiem fauny. E u t r o f i c z n e (bał- tyckie), na ogół płytkie, w związku z procesami mineralizacji obfitego na dnie mułu, słabo utlenione, o bogatym obramowaniu roślinnością przybrzeżną, bogate w urozmaicony plankton z przewagą sinic, z larwami Chironomus jako wskaźnikami ekologicz- nymi fauny. Wreszcie jeziora humusowe albo d y- s t r o f i c z n e, tworzące odrębny typ jezior oligo- troficznych, o wodzie obfitującej w związki humusowe; częste są zwłaszcza w Skandynawii, u nas reprezen- tują je tzw. suchary z grupy jezior Suwalskich; plan- kton roślinny mają ubogi, z przewagą zielenic i wi- ciowców, wskaźnikami fauny są larwy Chironomus i Chaoborus . [hasła pokrewne: , , ]