Wody slodkie, podzial ekologiczny W

Wody słodkie, podział ekologiczny W przeciwieństwie do morza wody słodkie, które swe lądowe pochodzenie zawdzięczają kondensacji pary wodnej i opadom’ w następstwie obiegu wody na globie ziemskim pod wpływem słońca, wyróżniają się minimalną ilością rozpuszczonych soli, a także innym ich składem. Zawartość ta nie sięga przeciętnie nawet 0,1% i składa się przeważnie z węglanów i siarczanów wapnia. W razie znacznej ilości wapnia nazywamy ją twardą, w przeciwnym razie jest mięk- . ka. vi odniesieniu. do zwierząt ma to swoje znaczenie, bo niektóre, np. skorupowe ślimaki, wymagają tego pierwiastka do budowy skorup. Zawartość g a z ó w ulega dużym wahaniom w za- leżności od typu zbiorników, a także w różnych ich częściach. Spotykamy wody silnie zarosłe, gdzie . w korzystnych warunkach nasłonecznienia ilość tlenu przekracza normalne wysycenie 7 cm” na litr, tak że w postaci pęcherzyków wydziela się na zewnątrz. Również potoki górskie a niekiedy i źródła odzna- czają się dużym natlenieniem wody. Z drugiej strony, posuwając się w głąb wielu zbiorników spotykamy miejsca przydenne, gdzie słaba wymiana wody po- woduje butwienie materii organicznej i tak znaczne zubożenie tlenowe, że niesie z sobą śmierć organiz- mów potrzebujących normalnie przewietrzonej wody. W większym bez porównania stopniu niż w morzu zmianom ulega reakcja jonowa środowisk słodko- wodnych, wykazując rozpiętość od 3 w kwaśnych .wodach torfowych do 12 w twardych, alkalicznych. Wskaźnikami biologicznymi tych różnic są określone organizmy, stenojoniczne,• przystosowane do pewnego stopnia reakcji wody. Z innych ciał chemicznych dużą rolę w życiu zbior- ników słodkowodnych i składzie zespołów odgrywają rozp~szczone m a t e r i e O r g a n i c z n e sposobem chemicznym określane przez utlenianie ich węgla za pomocą nadmanganianu potasu w środowisku kwaś- nym, zaś biologicznie przez organizmy w s kaź n i k i. [podobne: , , ]