Na podstawie ustosunkowania sie do

Na podstawie ustosunkowania się do tego czynnika środowiskowego podzielono organizmy na trzy kate- gorie. O l i g o s a p r o b y, np. larwy Tanytarsus, a z ryb pstrąg, wymagają czystej, dobrze natlenionej wody, pozbawionej substancji organicznych, podczas gdy p o l i s a p r o b y, do których należy bogaty mi- krobios, larwy Chaoborus, robak rurecznik i in., żyją w wodach brudnych, słabo lub wcale nie natlenio- nych, obfitujących w materie organiczne. Pośrednią grupę tworzą m e z o s a p r o b y, które można jeszcze podzielić na grupy drobniejsze – reprezentowane przez większość organizmów słodkowodnych. Zespoły odnośnych s a p r o b i o n t ó w oraz poszczególne ga- tunki są ważnymi wskaźnikami ekologicznymi che- micznych warunków różnych wód. Wśród czynników fizycznych, ś w i a t ł o – wa- runek produkcji roślinnej – przeciwnie niż w morzu przesyca znaczną część środowiska słodkowodnego. Bowiem większość zbiornik6w – to wody stosun- kowo płytkie i jedynie w [eziordch można m6wić o strefie głębokowodnej, ciemnej, pozbawionej roślin- ności, uzależnionej produkcyjnie od strefy przybrzeż- nej i naświetlonej warstwy śr6djezierza. Szczególne znaczenie ma t e m p e r a t u r a. Więk- szość bowiem zbiorników znajdujących się poza strefą międzyzwrotnikową ulega w ogromnym stopniu wpły- wom sezonowości klimatycznej, co odbija się bardzo na aspektach życia. Duże różnice zależą więc nie tylko od położenia zbiorników w takiej czy innej szerokości geograficznej, ale i od pory roku, co ściśle łączy sie z reżimem termicznym wód. W zbiornikach naszych latem stratyfikacja termiczna jest prosta: najwyższą temperaturę mamy na powierzchni, naj niż- szą na dnie, nie niższą jednak od 4°, w związku z największą gęstością wody przy tej temperaturze. Zimą uwarstwienie termiczne wody jest odwrócone. gdyż ponad wodą przydenną o temperaturze 4° ukła- dają się warstwy o temperaturach niższych. [patrz też: , , ]