Przejscio- wymi okresami sa wiosna

Przejścio- wymi okresami są wiosna i jesień, kiedy to wody słodkie przechodzą okres wyrównanej temperatury 4° w całości zbiornika. Oczywiście zbiorniki wód śród- lądowych w krainach gorących, gdzie temperatura na powierzchni nie spada nigdy niżej 4°, nie mają okresu odwrócenia termicznego, lecz stratyfikację zawsze prostą (jeziora tropikalne – kiasyfikacji Forela). Przeciwnie wody krain polarnych, o ciepłocie poni- żej 4P, cechuje stale odwrócona stratyfikacja ter- miczna. Z warunkami termicznymi, łączą się ściśle i te charakterystyczne bardzo p r z y s t o s o w a n i ,a orga- nizacyjne i zwyczajow.e, jakie w biegu ewolucji wy- tworzyła fauna słodkowodna, a wynikające ze zmian stanu fi- zycznego środowiska płynnego w związku z z a m a r z a n i e m lub z w Y s Y c h a n i e m zbior- ników. Są to wszelkiego rodzaju odporne stadia znane pod postacią cyst, trwałych jaj, otorbiających się organizmów. zimujących pącz- ków, statoblastów itp., wytrzy- mujących zarówno wysychanie, jak i zamarzanie. Należą do szczególnie charaktery- stycznych cech słodkowodnej fauny i wobec łatwości roznoszenia w znacznym stopniu wpływają na jej uni- wersalność. Jeżeli chodzi o mikrofaunę, jest ona istotnie kosmopolityczna. Oto co pisze Jakubski o wrotkach – organizmach typowych dla wód słod- kich. „Wrotki są kosmopolitami. Podobną faunę w je- ziorach spotykamy na Szpicbergu, jak i w naszych je- ziorach pomorskich, stawach tatrzańskich, czy też na Cejlonie, w podobnym zespole w kałużach periody- cznych po ulewach na łąkach naszych, jak i na roz- lewiskach stepowych środkowej Afryki w czasie pory deszczowej; te same formy w Bugu, w rzece Jangcy lub W Nilu”. [hasła pokrewne: , , ]