Ekologiczny podzial fauny slodkowodnej opiera

Ekologiczny podział fauny słodkowodnej opiera się w znacznym stopniu na jakości zbiorników, przy czym wszystkie grupują się wokoło dwóch zasadniczych typów: w ó d s t o j ą c y c h i b i e ż ą c y c h. Czynnik mechaniczny jest• tym pierwotnym, który decyduje o jakości fauny i składzie zespołów przynajmniej w przypadkach krańcowych, Dynamizm wody a także i inne warunki życia są przecież zupełnie różne w rwącym górskim potoku i w spokojnym jeziorku czy stawie. Wpływają na funkcję oddychania, na bezpieczeństwo i odżywianie się organizmów, są czyn- nikiem kształtotwórczym. Do zbiorników wód stojących zaliczamy rozmaite typy jezior, które jako zbiorniki większe, o trzech zasadniczych strefach, przybrzeżnej, śródjeziornej i pozbawionej roślinności – głębokowodnej, przeciw- stawiamy drobnym zbiornikom typu stawów, kałuż periodycznych i częściowo bagniskom. Wody bieżące to rzeki, potoki, źródła i wody podziemne, wydosta- jące się na powierzchnię najczęściej pod postacią źródeł. Jeziorne zespoły życia Jeziorami w pojęciu limnologicznym nazywamy zbiorniki wód stojących, na tyle głębokie, że można w ‚nich wyróżnić strefę głębokowodną (profundal), ciemną, pozbawioną roślinności samożywnej. Wody ponad nią tworzą toń jeziorną albo strefę limne- tyczną, nazywaną także śródjezierzem. Od brzegów toń jeziorną i dno głębokie otacza strefa przybrzeżna. S t r e f ę ś ród j e z i o r n ą zasiedlają urozmaicone zespoły planktonu, które w małej skali odpowiadają ekologicznie planktonowi oceanicznemu, jako mniej lub więcej niezależne od dna i od strefy przybrzeżnej. Składają się przeważnie z urozmaiconych i bardzo wyraźnie do życia w śródjezierzu przystosowanych wioślarek, należących przeważnie do rodzajów Bosmi- na, Diaphanosoma, Leptodora. Bythotrephes, widło- nogów (Diaptomus, EUTytemora, Heterocope), a także z licznych wrotków o krótkim cyklu życiowym, zja- wiających się w innej porze niż masowe występo- wanie skorupiaków. [przypisy: , , ]