Zespól organiz- mów Morza Sargassowego

Zespół organiz- mów Morza Sargassowego składa się z rozmaitych, uzależnionych od siebie ogniw odżywczych, złożonych z roślinożerców, czyścicieli i drapieżców, a także form odżywiających się planktonem, jak większość bytu- jących tu zwierząt osiadłych. Podstawę odżywczą tworzy. plankton wód okolicznych i brunatnice jako takie. Pod względem ekologicznym Morze Sargassowe jest szczególnie ciekawym przykładem’ zespołu w znacz- nym . stopniu litoralnego, bytującego jednak w warun- kach pelagicznych. Batypelagial Środowisko to obejmuje oceaniczną toń wody, za- legającą poniżej eupelagialu, czyli prześWietlonej war- stwy powierzchniowej, aż po dno oceanu. Batypelagial jest dziedziną wód ciemnych, nieprodukcyjnych, uza- leżnionych odżywczo od zasiedlonych planktonem ro- ślinnym górnych warstw wody. Co do rozmiaru jest bezsprzecznie najrozleglejszym ze wszystkich środo- wisk jakie znamy na Ziemi, co najmniej dziesięcio- krotnie większym od olbrzymiej prześwietlonej dziedziny pelagialu. Poznano liczne formy batypelagiczne, należące za- równo do bezkręgowców, jak zwłaszcza do ryb. Naj- ciekawsze przystosowania do życia głębinowego, powstałe głównie w związku z życiem w mrokach . i ciemności, spotykamy właśnie u gatunków bat y- pelagicznych. Nadmierny rozwój organów wzroku jest tu zjawiskiem częstym i pod względem ekologicznym porównać go można z hipertrofią oczu u. ptaków noc- nych. Rysunek załączony ilustrUje taką typową bat y- pelagiczną rybę z rodzaju Macrurus, której poznano’ kilkadziesiąt gatunków szeroko po morzach rozsied- lonych. U innych znów form spotykamy się z częścio- wą, rzadziej całkowitą redukcją organów wzrokowych. Osobliwe oczy teleskopowe, o wydłużonych cylin- drycznych kształtach gałki ocznej, jakby w kształcie lornetki, osadzone na ciele pewnych ryb, głowono- gów i skorupiaków, zjawiają się niemal wyłącznie w dziedzinie batypelagicznej. Te urozmaicone i cie- kawe modyfikacje organów wzrokowych najwidocz- niej znajdują się w związku ze światłami produko- wanymi przez same zwierzęta w najrozmaitszy sposób i z różnym przeznaczeniem biologicznym: jako latar- nie oświetlające drogę, jako cechy specyficzne pozwa- lające rozpoznawanie się osobników’ płci przeciwnej, jako światła. wabiące. zdobycz, jako obronne snopy świetlne, odstraszające albo oślepiające napastnika. [więcej w: , , ]