Z typami tych jezior wiaza

Z typami tych jezior wiążą się nie tylko poszcze- gólne gatunki jako wskaźniki ekologiczne siedliska, ale charakteryzują je urozmaicone zespoły roślinne i zwierzęce, będące odbiciem sukcesyjnych stadiów, w rozmaitym składzie reprezentowane w jeziorach. Wokoło tych głównych typów grupuje się częściowo r y b a c k a k l a s y f i k a c jaj e z i o r. Na podstawie. dominujących gatunków rybacy wyróżniają jeziora . pstrągowe, siejowo-sielawowe, leszczowo-stynkowe. uklej owo-leszczowe, okoniowo-płotkowe i karasiowe. Z nich dwie pierwsze kategorie jezior głębokich, . o zimnej i czystej wodzie zbliżają się do typu oligo- troficznego; trzy następne, płytsze i zarosłe od brze- gów, mają cechy jezior eutroficznych; wreszcie kara- siowe są mniej lub więcej zamulonymi i zarosłymi zbiornikami wody o cechach raczej stawów niż jezior Drobne zbiorniki wód stojących Spośród wielu typów tych zbiorników omówimy tu staw, mokradła i kałuże periodycznie wysychające. Środowisko s t a w u różni się od jeziora nie tyle rozmiarami, ile przede wszystkim mniejszą głębokością, tak że dno ma w zasadzie pokryte roślinnością. W po- jęciu ekologicznym jest to więc jak gdyby strefa lito- ralna jeziora, z którą tym bardziej można staw po- równać, że wszystkie prawie jeziora, w związku z wkra- czaniem w nie roślinności brzeżnej i zamulaniem, mają wytkniętą, nieodwracalną ewolucję w kierunku likwidacji, z etapami pośrednimi stawu i mokradła. Z małej głębokości stawów, nie przekraczaiacei kilku metrów, wypływają i dalsze warunki ich życia. Światło przenika do dna, sprzyjając rozwojowi flory bentosowej. Temperatura ulega większym wahaniom niż w jeziorach tyeh samych szerokości i to zarówno w ciągu doby, jak w biegu sezonów. Zawartość tlenu jest na ogół duża, wywołana bogactwem roślin, które także dostarczają urozmaiconych siedlisk i ob- fitego planktonu faunie stawowej. [hasła pokrewne: , , ]